جوهر در مقابل پیکسل: بحث بی‌زمان بین کتاب‌های معماری چاپی و پلت‌فرم‌های طراحی دیجیتال

جوهر در مقابل پیکسل: بحث بی‌زمان بین کتاب‌های معماری چاپی و پلت‌فرم‌های طراحی دیجیتال

منبع: https://architizer.com/blog/inspiration/stories/ink-versus-pixels-hardcopy-books-digital-platforms/