در مقابل ساختمان های جدید: چرا معماران نباید برای اینستاگرام طراحی کنند

در مقابل ساختمان های جدید: چرا معماران نباید برای اینستاگرام طراحی کنند

منبع: https://architizer.com/blog/inspiration/stories/against-novelty-buildings-why-architects-shouldnt-design-for-instagram/