دفتر غنی پترسون، گالری‌های مکعبی سفید را در کلیسای دیترویت قرار می‌دهد

دفتر غنی پترسون، گالری‌های مکعبی سفید را در کلیسای دیترویت قرار می‌دهد

منبع: https://www.dezeen.com/2024/03/27/peterson-rich-office-white-cube-galleries-converted-detroit-church/