سازندگان دیوار از اسباب بازی های دور ریخته شده برای ساخت خانه Toy Story در کرالا استفاده می کنند

سازندگان دیوار از اسباب بازی های دور ریخته شده برای ساخت خانه Toy Story در کرالا استفاده می کنند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/04/05/wallmakers-toy-storey-home-kerala-india/