سلامت ساختمان: چگونه یک زندان قدیمی در تورنتو به قلب مراقبت بیمار محور تبدیل شد

سلامت ساختمان: چگونه یک زندان قدیمی در تورنتو به قلب مراقبت بیمار محور تبدیل شد

منبع: https://architizer.com/blog/inspiration/stories/toronto-hennick-bridgepoint-hospital-healthcare-design/