مودی نولان یک مرکز ورزشی برای پردیس ریاست جمهوری اوباما طراحی می کند

مودی نولان یک مرکز ورزشی برای پردیس ریاست جمهوری اوباما طراحی می کند

منبع: https://www.dezeen.com/2024/03/22/moody-nolan-unveils-design-of-athletic-facility-at-obama-presidential-campus/