یاسمین لاری، اولین معمار زن پاکستان، در مورد کربن زدایی و استعمارزدایی: “جاه طلبی زندگی من زائد شدن است”

یاسمین لاری، اولین معمار زن پاکستان، در مورد کربن زدایی و استعمارزدایی: "جاه طلبی زندگی من زائد شدن است"

منبع: https://architizer.com/blog/inspiration/stories/yasmeen-lari-decarbonization-decolonization/